3 – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Možnost on- line výuky : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMjAzM2QtNjk1MC00NzA4LTgzZTctYTI0NWE0NTNlYjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263692c8d-5c26-44a8-ba59-9764cb1b7d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22c4115af6-a681-41b7-9f6c-a45fc9cb73e3%22%7d

Matematika

 • 11.5. – 18.5.
 • Procvičování násobilky, písemné +,-.
 • Dělení se zbytkem UČ str.14-17, písemně nebo ústně.
 • Početník str.21,22,23 dopočítat.

 • 18.5. – 22.5.
 • Opakování násobení, dělení, písemné +,-.
 • UČ str.19-21 (písemně nebo ústně).
 • Početník str.11,12.
 • Zopakovat jednotky času 1 den= 24 h , 1h = 60min, 1min = 60s .
 • Početník str.31.

Český jazyk

 • 11.5. – 18.5.
 • Opakovat vyjmenovaná slova po s, v, z.
 • Zopakovat slovní druhy UČ str. 67-68 (přídavná jména, zájmena, číslovky).
 • PS str 69- 72.
 • Sloh – pošlu list.
 • Písanka str.26-27.
 • Čtení – Ti kdo nemají, dopsat Čtenářský deník ( minimálně 8 zápisů).
 • Čítanka str.144-145 opakování zelenina, str. 146-147 zápis a odpovědi na otázky (celou větou).
 • 1. Kde rostla malá chudobka?
 • 2. Od koho se učila sedmikráska?
 • 3. Jaký ptáček přiletěl k sedmikrásce do trávy?
 • 4. Jak popsal ptáček sedmikrásku?
 • Nakresli obrázek sedmikrásky.

 • 18.5. – 22.5.
 • Opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky, e mailem pošlu list.
 • UČ str.69 (68) Slovesa zopakovat.
 • Sloh– napsat dopis (co jsi dělal ,stačí jedna věc, v období karantény, min. 10 vět) libovolné pohádkové bytosti. Vyrobit obálku, vymyslet adresu, nakreslit známku.
 • Písanka – str.28-29.
 • Čtení – Čítanka str. 149-157.

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

 • 11.5. – 18.5.
 • Procvičovat slovíčka do lekce 9.
 • PS str 42-44
 • Poslechy k učebnici a PS pošlu e mailem.

 • 18.5. – 22.5.
 • PS str 45-47, opakování všech slovíček.

Skupina L. Hovorkové

 • 11.5. – 18.5.

Stále procvičujte slovní zásobu na téma FOOD and DRINK.
PS – str. 45 – cv.7 – ze slov složte věty
cv. 8 – rozluštěte věty
Uč. str. 46 – cv.1 – poslech – Hledej správný obrázek
cv.2 – přečtěte a najděte správný obrázek
Doporučuji procvičování slovíček podle témat Food, Vegetables, Fruit na stránkách – www.alfbook.cz  heslo: ucimesedoma – nabízí pro všechny ročníky procvičování učiva zcela zdarma.

Pro zájemce posílám další pracovní listy k procvičování:
1. Slovní zásoba Zelenina – k nahlédnutí a seznámení se s dalšími slovíčky
Pracovní list č.1 – Vegetables
2. Doplň věty podle tabulky a pak napiš o sobě.
Pracovní list č.2 – Tabulka
3. Procvičování slovíček.
Pracovní list č.3 – procvičování slovíček
4. Listening test – poslech, správně označit
Pracovní list č.4 – Listening test
Poslech č. 1
Poslech č. 2
Poslech č. 3

15.5. – zkontrolujte si domácí úkol – nabízím správná řešení
PS str.45/7 – 1. Do you like ice cream?
2. Yes, I do.
3. I like fish and chips.
4. I don´t like oranges.
5. What do you like for lunch?
PS str.45/8 – 1. I like pizza.
2. Fish and chips, please.
3. I´m hungry.
Uč. str.46 – poslech – 1d, 2c, 3a, 4e, 5b
Poslech – Listening test – č.1 – 1. salad, 2. chocolate, 3. eggs, 4. chicken,
5. cereal, 6. yoghurt, 7. skirt, 8. jacket, 9. jumper, 10. shoes
č. 2 – 4, 1, 5, 3, 2
č. 3 – Katy – I like chicken, ice cream, chips.
Tim – I like ice cream, chocolate.
Anna – I like chips. • 18.5. – 22.5.

Dodělejte všechna zadaná cvičení v pracovním sešitě do str. 45. Opakujte slovíčka do 9. lekce.
V pracovním sešitě si udělejte opakovací cvičení ze str. 46 – 47.
Poslech – My friend is a monster. – str. 31, 37, 41, 45.
Poslech č. – str. 31
Poslech č. 2 – str. 37
Poslech č. 3 – str. 41
Poslech č. 4 – str. 45
7

Prvouka

 • 11.5. – 18.5.
 • Přečíst UČ str.48, prohlédnout prezentaci – pošlu, udělat krátká zápis s obrázky do sešitu PRV.
 • PS str. 52,53 – ŠKOLÁKOV – PRV

 • 18.5. – 22.5.
 • Projekt – vybrat si libovolného obratlovce (informace zjistit z internetu, encyklopedie),napsat o něm svými slovy min.8 vět a nakreslit, na list A4.