3 – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.Možnost on- line výuky : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMjAzM2QtNjk1MC00NzA4LTgzZTctYTI0NWE0NTNlYjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263692c8d-5c26-44a8-ba59-9764cb1b7d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22c4115af6-a681-41b7-9f6c-a45fc9cb73e3%22%7d

Matematika

  • 8.6. – 12.6.

  • 15.6. – 19.6.

Český jazyk

  • 8.6. – 12.6.

  • 15.6. – 19.6.

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

  • 8.6. – 12.6.

  • 15.6. – 19.6.

Skupina L. Hovorkové

  • 8.6. – 12.6.

  • 15.6. – 19.6.

Prvouka

  • 8.6. – 12.6.

  • 15.6. – 19.6.