preloader

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní škola Solnice, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
1.    Na základě plnění správních povinností (legislativy)
– jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o podpůrných opatřeních, jméno a příjmení zákonných zástupců, doručovací adresu zákonných zástupců, telefonní spojení na zákonné zástupce.
2.    Na základě souhlasu a na základě oprávněného zájmu správce zpracováváme tyto osobní údaje:
2.1    Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, jsou následující:
– pořizování fotografií, žákovské výtvarné a jiné práce, diplomy,
2.2    Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou následující:
– zdravotní pojišťovna žáka, e-mail zákonných zástupců
3.    Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován ing. Karel Rejent, email: rejent@ictplus.cz
3.1    V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
a)    účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b)    zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou
3.2    Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
3.3    Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
3.4    Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.
3.5    Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na adresu Základní škola Solnice, Dobrušská 81, 517 01 Solnice, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
3.6    Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku Základní školy Solnice.
4.    Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Základní školou Solnice bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.