preloader

Informace pro rodiče

  • Home
  • Informace pro rodiče

Uvolňování žáků z vyučování – výpis ze školního řádu

1.2.      Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).
1.3.      Při absenci žáka je nutno neprodleně (nejpozději druhý den) informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
1.4.      Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence, jinak bude absence považována za neomluvenou.
1.5.      Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. Písemná žádost musí vždy obsahovat jméno žáka, důvod uvolnění, datum a přesný časový údaj uvolnění, jméno a podpis zákonného zástupce.

Vzor písemné žádosti o uvolnění při předčasném odchodu z vyučování

ke stažení zde (VZOR)

1.7.      Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Formulář písemné žádosti o uvolnění z vyučování na více dnů může žák vyzvednout u třídního učitele nebo v ředitelně školy

                                      nebo je ke stažení zde (VZOR)

Přihlašování a odhlašování obědů – výpis z provozního řádu školní jídelny

5. Objednávání obědů
Jídelna vaří dvě teplá jídla (č. 1 a 2). Číslo 3 je salát s pečivem a polévka. Jídelní lístek je vystaven vždy na týden dopředu v jídelně u objednacího pultu a na nástěnce u jídelny.

Varianta 1 – nepravidelné stravování
Strávník si vyznačí na přihlášce nepravidelné stravování a bude si obědy přihlašovat sám na objednacím pultu ve školní jídelně vždy den předem do 13.45 hodin. Objednávat je možné vždy i na  více dnů předem, pokud bude mít vloženou dostatečnou hotovost.

Varianta 2 – pravidelné stravování
Strávník si vyznačí na přihlášce dny, ve kterých se bude stravovat a počítačový program automaticky objedná jídlo č. 1 na celý měsíc dopředu. Proto je nutné, aby byly obědy předplaceny na celý měsíc dopředu. Pokud nebude jídlo č. 1 strávníkovi vyhovovat, přeobjedná si sám jídlo č. 2 nebo 3 dle vystaveného jídelníčku na objednacím pultu ve školní jídelně vždy nejméně předcházející den.

Pokud strávník není nemocen a z nějakého důvodu si stravu neodebere, zaplatí za oběd cenu ve výši finančního normativu dle vyhlášky 107/2005.

V případě nemoci se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Žák má nárok na školní stravování pouze ve dnech, kdy je přítomen na vyučování, popřípadě v první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Proto je nutné na dobu nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlásit u vedoucí stravování na telefonu 494596482 do 7. hodiny ráno nebo je možné první den nemoci oběd odebrat domů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí, bude za takto uvařený oběd požadovaná plná cena oběda včetně režijních nákladů, tj. v doplňkové činnosti školy.

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků – výpis ze školního řádu

1.         Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.

Škodu, kterou žák škole způsobil, je možné hradit z pojištění domácnosti, pokud ji má zákonný zástupce žáka uzavřenou.