preloader

Informace pro rodiče

  • Home
  • Informace pro rodiče

Uvolňování žáků z vyučování – výpis ze školního řádu

1.2. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).
1.3. Při absenci žáka je nutno neprodleně (nejpozději druhý den) informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
1.4. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence, jinak bude absence považována za neomluvenou.
1.5. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. Písemná žádost musí vždy obsahovat jméno žáka, důvod uvolnění, datum a přesný časový údaj uvolnění, jméno a podpis zákonného zástupce.

Vzor písemné žádosti o uvolnění při předčasném odchodu z vyučování

ke stažení zde (VZOR)

1.7. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Formulář písemné žádosti o uvolnění z vyučování na více dnů může žák vyzvednout u třídního učitele nebo v ředitelně školy

                                      nebo je ke stažení zde (VZOR)

Přihlašování a odhlašování obědů – výpis z Vnitřního řádu školní jídelny

7. Objednávání a odhlašování obědů, jídelní lístek

Školní jídelna vaří dvě teplá jídla denně. Jídelní lístek je vystaven vždy na týden dopředu na nástěnce u jídelny a na stránkách školy – Školní jídelna nebo v aplikaci Strava.cz.

Varianta 1 – nepravidelné stravování

Strávník si vyznačí na přihlášce ke stravování nepravidelné stravování a bude si obědy přihlašovat sám v aplikaci Strava.cz nejpozději do 7 hodin ráno daného dne. Objednávat obědy je možné vždy i na více dnů předem, pokud má strávník na osobním kontě vloženou dostatečnou hotovost.

Varianta 2 – pravidelné stravování

Strávník si na přihlášce ke stravování vyznačí dny, ve kterých se bude pravidelně stravovat a administrativní pracovnice automaticky objedná v počítačovém programu jídlo č. 1 na celý měsíc dopředu. Pokud nebude strávníkovi jídlo č. 1 vyhovovat, přeobjedná si sám na jídlo č. 2 v aplikaci Strava.cz nejpozději do 7 hodin ráno daného dne. Proto je nutné, aby byly obědy předplaceny na celý měsíc dopředu. Pokud strávník není nemocen a z nějakého důvodu si stravu neodebere, zaplatí za oběd cenu ve výši finančního normativu dle vyhlášky 107/2005. V případě nemoci se postupuje podle zákona č. 561/2004 sb. a vyhlášky č. 107/2005 sb. Žák má nárok na školní stravování pouze ve dnech, kdy je přítomen vyučování, popřípadě v první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Proto je nutné na dobu nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlásit u administrativní pracovnice školní jídelny na telefonu 494 596 482, 731 224 314, 739 079 095 nebo přes internet ráno do 7 hodin. První den nemoci je možné oběd odebrat domů. Pokud strávník nebo zákonný zástupce odběr stravy včas neodhlásí, bude za takto uvařený oběd požadována plná cena oběda včetně režijních nákladů, tj. v doplňkové činnosti školy.

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků – výpis ze školního řádu

1. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.

Škodu, kterou žák škole způsobil, je možné hradit z pojištění domácnosti, pokud ji má zákonný zástupce žáka uzavřenou.