preloader

Školská rada

Zřízení a úkoly školské rady řeší §167 a §168 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

V Základní škole Solnice byla školská rada  zřízena ke dni 1.5.2005.

 

Členové školské rady

Mgr. Jan Souček      zástupce pedagogických pracovníků, předseda rady
Jaroslava Ehlová        zástupce zřizovatele, členka rady
Renata Benešová     zástupce rodičů, členka rady