preloader

Informace k zápisu

  • Home
  • Informace k zápisu

Zápis do 1. ročníku

I. Koho se zápis týká
A. Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

B. Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

II. Termín:
17. dubna 2024

III. Místo zápisu:
Zápis proběhne na ZŠ Solnice formou hry pro děti, během níž zákonný zástupce požádá o přijetí nebo odložení povinné školní docházky.

IV. Žádost o přijetí
A. Kde získat formulář k přijetí
a. Zákonný zástupce si může stáhnout formuláře na těchto odkazech Žádost zákonných zástupců o přijetíDoplňující údaje do školní matriky vytisknout a vyplnit
b. Zákonný zástupce si vyzvedne papírovou Žádost zákonných zástupců o přijetíDoplňující údaje do školní matriky při osobním podání

B. Jak žádost o přijetí doručit škole
při vlastním zápisu
v mimořádných případech lze domluvit individuální termín (tel. 494 596 740)

V. Žádost o odklad
Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu.
Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:
– jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
– druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Poznámka – k Žádosti o odklad je nutné podat i Žádost zákonných zástupců o přijetí

VI. Počet dětí, které je možno přijmout a kritéria přijetí
Zápis se týká dětí, které trvale bydlí v Solnici a Ještěticích (v případě cizince bydlící v Solnici nebo Ještěticích). Zapsat se mohou i děti z jiných obcí.
Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2024 a děti, které měly odklad školní docházky. Přijato bude maximálně 54 žáků podle níže uvedených kritérií:
– Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Solnici nebo Ještěticích, v případě cizince s místem pobytu v Solnici nebo Ještěticích.
– Překročí-li počet přihlášených dětí 54, budou žáci neuvedení v prvním bodě přijímáni na základě losování.

VII. Další informace pro uchazeče
a. O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska před školou) a na webových stránkách školy; a to pod registrační číslem, které Vám bylo přiděleno.
b. Registrační číslo je přiděleno na místě při osobním podání
c. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 6. 5. 2024 v době od 8:00 do 15.00 hod ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Solnice v kanceláři školy.

VIII. Informace pro rodiče o tom, jak pomoci dítěti v jeho rozvoji než nastoupí do školy
Jak můžete pomoci svým dětem
Desatero pro rodiče