preloader

Vyjádření Ministerstva školství k odmítání protiepidemických opatření rodiči žáků

  • Home
  • Novinky
  • Vyjádření Ministerstva školství k odmítání protiepidemických opatření rodiči žáků

Stále platí již zveřejněná reakce MŠMT k dezinformacím. Mnohé informace naleznete na webu edu.cz ve FAQ ke covidu„V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.“

Ředitel školy a školského zařízení je na základě § 29 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Součástí naplňování této povinnosti je i zajišťování zdraví neohrožujícího prostředí ve škole, tj. prostředí, ve kterém bude minimalizováno riziko šíření nákazy. Toho ředitel školy dosáhne mj. tím, že bude kontrolovat a vymáhat dodržování mimořádných opatření.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána na základě § 80 odst. 1 písm. g) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádná opatření jsou právně závazná a žáci jsou povinni je dodržovat.

Školy jsou v pozici povinného subjektu, kterému mimořádná opatření ukládají povinnosti, a školy nemají jinou možnost, než tyto povinnosti splnit.

Součástí povinnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků je i objektová bezpečnost a režimová opatření. Budova (areál) školy není veřejně přístupné místo a škola má podniknout kroky, aby měla určitým způsobem kontrolu nad osobami vstupujícími do budovy (areálu) školy, aby se ne každý mohl dostat dovnitř.

Konkrétně tedy, pokud žák odmítne dodržovat mimořádná opatření, je třeba:

  1. nejdříve o věci komunikovat a snažit se maximálně o smírné vyřešení celé věci
  2. pokud jsou všechny možnosti o smírné řešení vyčerpány, pak dojde-li k porušování mimořádných opatření ze strany žáka v průběhu vzdělávání, bude umístěn do izolační místnosti
  3. pokud žák (zákonný zástupce) již předem deklaruje, že nebude dodržovat mimořádná opatření a žák skutečně při příchodu do školy si odmítá nasadit ochranný prostředek, škola nevpustí žáka do budovy (areálu) školy. V takovém případě (kdy škola nevpustí žáka do budovy/areálu školy) škola za žáka nepřebírá odpovědnost a nezajišťuje jeho bezpečnost a ochranu zdraví a nevykonává nad ním dohled.

Nadále se přiměřeně použijí i předchozí vyjádření MŠMT k povinnosti testování:

„Pokud by v krajním případě (tedy pokud by nedošlo ke smírnému vyřešení situace) došlo k fyzické konfrontaci nebo pokud by se například rodič snažil vymoci si vstup dítěte do školy fyzickou silou, škola přivolá policii. V takovém případě by se mohlo ze strany rodiče jednat o protiprávní jednání, například o přestupek proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích.

Každý rodič má rodičovskou odpovědnost, která zahrnuje mj. péči o mravní vývoj dítěte, péči o zdraví dítěte a vedení dítěte k dodržování právních povinností. V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte.“

Mgr. Bc. Martina Běťáková
Vedoucí oddělení podpory škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 476
mobil: +420 606 060 323
e-mail: martina.betakova@msmt.cz

Comments are closed