O škole

Informace ke konci školního roku

Publikováno - Čvn 15, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a zákonní zástupci, blíží se konec školního roku, a proto Vám přinášíme několik organizačních informací. Od třídních učitelů byste měli obdržet e-mail s informacemi ohledně odevzdávání učebnic a vydávání vysvědčení. Z důvodu překročení kapacity 15 dětí bude většina tříd rozdělena na 2 skupiny, dbejte proto na dodržení časů a místa, kam se děti v příslušný den dostaví. Nezapomeňte je vybavit rouškou a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Co se týče klasifikace, v této době by měli mít všichni návrh známky v dmsoftwaru. Pokud se známkou Vaše dítě nesouhlasí, má ještě tento týden na dodání neodevzdané práce a pokus si známku zlepšit. Nechť se obrací na příslušné pedagogy. Všem přeji poklidné zakončení školního roku.

Činnost kroužků

Publikováno - Čvn 10, 2020 Novinky | 0 komentářů

V tomto školním roce končí činnost všech kroužků. V průběhu měsíce června bude vrácen částečný poplatek za neuskutečněné kroužky z důvodu COVIDU 19. Bartošová

Přítomnost žáků 2.stupně ve škole

Publikováno - Kvě 28, 2020 Novinky | 0 komentářů

V několika minulých dnech jste jistě v médiích sledovali rozhodnutí vlády o umožnění výuky druhého stupně základních škol od 8.6.2020. Dle oficiálních informací by se němělo jednat o výuku jako takovou (viz dopis pana ministra Plagy), navíc Základní škola Solnice není schopná při zachování stávajících hygienických opatření pravidelnou výuku provozně zajistit (věřte, že i zajištění současného stavu pouze výuky 1. stupně je velmi náročné). Po předchozí dohodě s vyučujícími však lze umožnit žákům individuální či skupinové konzultace. Dále nabídneme vyzvednutí školních potřeb a pomůcek. Určíme termíny odevzdávání učebnic a předání vysvědčení za 2.pololetí školního roku. O všech setkáních na půdě školy budete včas informování prostřednictvím stránek školy a E-mailů zákonným zástupcům od třídních učitelů. Pokud se žáci budou účastnit konzultací, při první návštěvě školy opět musí předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (dokument ke stažení, je k dispozici i v kanceláři školy.
Děkuji za Vaše pochopení.

Luboš Klapal

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Publikováno - Kvě 26, 2020 Novinky | 0 komentářů

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci 2. pololetí školního roku.
Naše škola z této vyhlášky vychází a pro hodnocení ve 2. pololetí bude platit:
a) Vysvědčení dostanou žáci ve formě známek tak, jak jsou zvyklí.
b) Známky učitelé stanoví pro jednotlivé předměty na základě těchto kritérií:

  • klasifikace do 11. 3. 2020 (do uzavření škol)
  • plnění úkolů ze strany žáka v době uzavření škol – snaha, pravidelnost, správnost, komunikace s pedagogy
  • práce v hodině a klasifikace po otevření škol (pokud bude umožněna alespoň omezená docházka v období do 30. 6. 2020)
  • plnění úkolů ze strany žáka v distančním vzdělávání u těch žáků, kteří nenastoupí do školy v případě, že MŠMT nechá docházku na bázi dobrovolnosti

c) Hodnocení „nedostatečně“ je ve výjimečných případech možné, ale pouze u těch žáků, kde klasifikace do 11. 3. 2020 byla na hranici neúspěšnosti, a zejména u těch žáků, kteří v době dálkové výuky nespolupracovali.
Uvědomujeme si, že situace je zcela neobvyklá. Velmi si proto ceníme žáků (a rodičů), kteří mají snahu s námi spolupracovat. Hodnocení bude vzhledem k situaci tolerantní.
V polovině měsíce června připravíme návrh klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019-20, který poskytneme zákonným zástupcům našich žáků. Každý učitel může doložit výsledky práce svých žáků, na zpětnou vazbu klademe velký důraz po celou dobu karantény.
V případě nejasností nabídneme rodičům konzultace, abychom navrhli společné řešení.
Mgr.Luboš Klapal

Přítomnost žáků 1.stupně ve škole

Publikováno - Kvě 14, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude umožněna výuka žáků 1. stupně po zajištění podmínek uvedených ve vyhlášce MŠMT (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/) – dokument k nahlédnutí

Potřebujeme zjistit zájem rodičů o výuku, oběd ve školní jídelně a pro žáky 1. až 3. ročníku případnou odpolední školní družinu (nemá souvislost s klasickou školní družinou, mohou všichni žáci 1.-3.ročníku).

Ranní družina nebude poskytována.

Základní nabídka školy je následující:

vchod šatnou vchod ze dvora vyučování pondělí – pátek oběd s doprovodem dle rozpisu družina
1A 2A 7:45 – 11:15 11:15 – 12:00 11:15 – 15:30
1B 3 sk. B 7:50 – 11:20 11:20 – 12:00 11:20 – 15:30
3 sk. A 2B 7:55 – 11:25 11:25 – 12:00 11:25 – 15:30
4A 5 sk. B 8:00 – 12:00 12:00 – 12:30  
5 sk. A 4B 8:05 – 12:05 12:05 – 12:35  

Dle počtu přihlášených žáků dojde k jejich rozřazení do skupin s max. počtem 15 žáků.

Výchozí bude stávající třídní kolektiv, při počtu nad 15 žáků dojde k losování, ze kterého se určí žáci, kteří dostanou jiného pedagoga (učitelé 2. stupně), u 3. a 5. třídy budou skupiny podle rozdělení Aj.

Stanovené skupiny jsou neměnné do konce školního roku včetně odpoledního zájmového vzdělávání žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci.

Žádáme vás o předběžnou informaci třídnímu učiteli do 15. 5.2020, abychom zjistili, zda bude nutné přistupovat v některých třídách k losování:

Jméno žáka Výuka ano – ne Oběd ano – ne Družina ano (do kolika hodin) – ne
       

Před nebo při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení:

seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (dokument ke stažení, je k dispozici i v kanceláři školy a je přiložen i k tomuto E-mailu)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím (o přítomnosti žáka ve škole rozhoduje zákonný zástupce).

Děkujeme za spolupráci a včasnou odpověď

V Solnici 7.5.2020                                                                       Mgr.Luboš Klapal

                                                                                                          ředitel školy

Žáci s rizikovými faktory a jejich účast na výuce

Publikováno - Kvě 4, 2020 Novinky | 0 komentářů

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Zákonní zástupci obdrží písemné seznámení s vymezením rizikových skupin společně s čestným prohlášením. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Publikováno - Kvě 4, 2020 Novinky | 0 komentářů

Nabízíme Vám možnost výuky pro deváté ročníky. Jedná se o přípravu na přijímací zkoušky – Čj a M. Výuka bude realizována ve dnech pondělí, středa, pátek počínaje dnem 11.5.2020.

Časový harmonogram:
9.A – vyučující si vyzvedne žáky v 8.50 před hlavním vchodem, výuka bude probíhat 9.00-9.45 a 9.55-10.40.

9.B – vyučující si vyzvedne žáky v 9.00 u zadního vchodu ze dvora, výuka bude probíhat 9.10-9.55 a 10.05-10.50.

Z hygienických důvodů je nutné dodržovat časový harmonogram a při čekání na vyučujícího bezpečné rozestupy dva metry.

Všichni žáci musí mít vlastní roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci.

Pokud mají žáci zájem o obědy, budou jim vydávány do podepsaných jídlonosičů a žáci si je odnesou domů. Obědy je potřeba předem objednat přes internet nebo telefonicky.

Vaše rozhodnutí o osobní účasti i neúčasti Vašeho dítěte na přípravě k přijímací zkoušce oznamte e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do 7.5.2020 do 10.00. Na základě počtu přihlášených poté budou vytvořeny neměnné výukové skupiny, pozdějším zájemcům nebude vyhověno.

V pondělí 11.5.2020 žáci po příchodu do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář školy na telefonu 494 596 740 v dopoledních hodinách nebo e-mailem reditelna@zssolnice.cz kdykoliv.

Mgr. Luboš Klapal

Úřední hodiny po dobu opatření proti CONVID-19

Publikováno - Dub 8, 2020 Novinky | 0 komentářů

pondělí            9.00 – 13.00
středa              9.00 – 13.00
pátek               9.00 – 13.00

v případě potřeby komunikace mimo úřední hodiny využijte E-mail: reditelna@zssolnice.cz nebo telefonní číslo 603101898

Zápis do 1. ročníku

Publikováno - Bře 26, 2020 Novinky | 0 komentářů

Zápis do 1. ročníku

Více informací k zápisu najdete v sekci Pro rodiče/děti – Informace k zápisu

Domácí příprava online

Publikováno - Bře 16, 2020 Novinky | 0 komentářů

V rámci samostatného procvičování a opakování látky nabízíme dva odkazy, jeden je na stránky SCIO, kde žáci od 3.-9.ročníku mohou procvičovat látku.
https://www.sciodat.cz/
Přístupové údaje by měli dostat rodiče od třídních učitelů, v případě problému se na ně s důvěrou obracejte přes E-mail

Druhý jsou výukové programy od firmy DIDAKTA dostupné online dočasně zdarma, zde je to pro žáky od 1.-9.ročníku
Otevíráme všechny programy i pro vás ve škole, tak abyste mohli při zadávání distančních cvičení žákům využít vše co nabízíme.
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu:
Login: crna1716@didakta.cz
Heslo: 7RYT
Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu vzali na vědomí také následující informace:
aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).