O škole

Testování žáků od 6.12.2021

Publikováno - Pro 2, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 6.prosince a každé další pondělí nás opět čeká testování ve třídách (až do odvolání povinného testování). Jedná se samotestování neinvazivními testy SEJOY. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče. Pokud žáci přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba, aby se jednalo o testy schválené Ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup, a tak je potřeba znalost dítěte či asistence rodiče. Pokud rodiče budou přítomni, platí pro ně mimořádné opatření MZ a musí mít dýchací testy chráněny respirátorem.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • po doložení negativního výsledku PCR testu provedeného v odběrovém místě (například žáci navracející se z karantény)

Žák odevzdá kopii očkovacího certifikátu, výsledek testu nebo certifikát o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli v den testování, pokud tak neučinil již dříve.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.

Žák, který se nepodrobí testování, se může účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

 • použití ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 
 • při konzumaci potravin včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Žákovi, který bude mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu od ředitele školy. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost dětskému lékaři, který mu sdělí další postup. Zbytek otestované třídy s negativním výsledkem, pokračuje ve výuce.

Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb a jeho absence se omlouvá jako v době nemoci.

Jako škola jsme povinni respektovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a prosíme, aby rodiče, kteří nesouhlasí s těmito opatřeními, svůj nesouhlas vyjadřovali u toho, kdo tato opatření píše, tj. Ministerstvo zdravotnictví, a ne na půdě školy. Děkujeme za pochopení.

Vyjádření Ministerstva školství k odmítání protiepidemických opatření rodiči žáků

Publikováno - Pro 2, 2021 Novinky | 0 komentářů

Stále platí již zveřejněná reakce MŠMT k dezinformacím. Mnohé informace naleznete na webu edu.cz ve FAQ ke covidu„V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.“

Ředitel školy a školského zařízení je na základě § 29 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Součástí naplňování této povinnosti je i zajišťování zdraví neohrožujícího prostředí ve škole, tj. prostředí, ve kterém bude minimalizováno riziko šíření nákazy. Toho ředitel školy dosáhne mj. tím, že bude kontrolovat a vymáhat dodržování mimořádných opatření.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána na základě § 80 odst. 1 písm. g) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádná opatření jsou právně závazná a žáci jsou povinni je dodržovat.

Školy jsou v pozici povinného subjektu, kterému mimořádná opatření ukládají povinnosti, a školy nemají jinou možnost, než tyto povinnosti splnit.

Součástí povinnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků je i objektová bezpečnost a režimová opatření. Budova (areál) školy není veřejně přístupné místo a škola má podniknout kroky, aby měla určitým způsobem kontrolu nad osobami vstupujícími do budovy (areálu) školy, aby se ne každý mohl dostat dovnitř.

Konkrétně tedy, pokud žák odmítne dodržovat mimořádná opatření, je třeba:

 1. nejdříve o věci komunikovat a snažit se maximálně o smírné vyřešení celé věci
 2. pokud jsou všechny možnosti o smírné řešení vyčerpány, pak dojde-li k porušování mimořádných opatření ze strany žáka v průběhu vzdělávání, bude umístěn do izolační místnosti
 3. pokud žák (zákonný zástupce) již předem deklaruje, že nebude dodržovat mimořádná opatření a žák skutečně při příchodu do školy si odmítá nasadit ochranný prostředek, škola nevpustí žáka do budovy (areálu) školy. V takovém případě (kdy škola nevpustí žáka do budovy/areálu školy) škola za žáka nepřebírá odpovědnost a nezajišťuje jeho bezpečnost a ochranu zdraví a nevykonává nad ním dohled.

Nadále se přiměřeně použijí i předchozí vyjádření MŠMT k povinnosti testování:

„Pokud by v krajním případě (tedy pokud by nedošlo ke smírnému vyřešení situace) došlo k fyzické konfrontaci nebo pokud by se například rodič snažil vymoci si vstup dítěte do školy fyzickou silou, škola přivolá policii. V takovém případě by se mohlo ze strany rodiče jednat o protiprávní jednání, například o přestupek proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích.

Každý rodič má rodičovskou odpovědnost, která zahrnuje mj. péči o mravní vývoj dítěte, péči o zdraví dítěte a vedení dítěte k dodržování právních povinností. V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte.“

Mgr. Bc. Martina Běťáková
Vedoucí oddělení podpory škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 476
mobil: +420 606 060 323
e-mail: martina.betakova@msmt.cz

Výsledek voleb do Školské rady ZŠ Solnice – zástupce za rodiče

Publikováno - Lis 26, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,
děkujeme za vaši aktivní účast na on-line volbách do Školské rady. Ze tří kandidátů jste vybrali Renatu Benešovou jako zástupce za rodiče.

Volby 2021 do Školské rady ZŠ Solnice – zástupce za rodiče

Publikováno - Lis 22, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,
jednou za tři roky probíhají volby do školské rady. Letos jsme i vzhledem k hygienické situaci zvolili on-line formu. Do vašich E-mailových schránek bude odeslán odkaz, přes který se dostanete na stránku, kde můžete volit svého zástupce. Vaše hlasy se budou sčítat od 23.11. do 25.11.2021, 1 žák = 1 hlas.
Děkujeme za vyplnění

Testování ve škole 22. a 29.11.2021

Publikováno - Lis 18, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

pondělí 22. listopadu a  29. listopadu 2021 nás opět čeká testování ve třídách. Jedná se samotestování neinvazivními testy SEJOY. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče. Pokud žáci přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba, aby se jednalo o testy schválené ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup, a tak je potřeba znalost dítěte či asistence rodiče. Pokud rodiče budou přítomni, platí pro ně mimořádné opatření MZ a musí mít dýchací testy chráněny respirátorem.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • po doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě (například žáci navracející se z karantény)

Žák odevzdá kopii očkovacího certifikátu, výsledek testu nebo certifikát o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli v den testování, pokud tak neučinil již dříve.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.

Žák, který se nepodrobí testování, se může účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

 • použití ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 
 • při konzumaci potravin včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Žákovi, který bude mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu od ředitele školy. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost dětskému lékaři, který mu sdělí další postup. Zbytek otestované třídy s negativním výsledkem, pokračuje ve výuce.

Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb a jeho absence se omlouvá jako v době nemoci.

Děkujeme za pochopení.

Konzultační schůzky

Publikováno - Lis 2, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,
9.11.2021 od 15.30 do 18.00 se uskuteční individuální konzultační schůzky týkající se prospěchu a chování žáků. Z důvodu stávajících hygienických opatření prosíme zvažte, zda aktuálně potřebujete s vyučujícími osobně mluvit nebo zda upřednostníte E-mailovou komunikaci. E-mailové adresy všech vyučujících naleznete na stránkách školy. Prosíme, aby ti, kteří se rozhodnou školu navštívit, dodrželi nařízení a měli po celou dobu respirátory.

Obědy pro děti v karanténě

Publikováno - Říj 14, 2021 Novinky | 0 komentářů

Pokud jsou celé třídy v karanténě a mají distanční výuku, tak mají právo odebrat oběd. Nesmějí si však děti pro oběd přijít samy, musí přijít někdo, kdo není v karanténě.

Exkurzní den 29.9.2021

Publikováno - Říj 6, 2021 Novinky | 0 komentářů

29.9.2021 se všichni žáci 2.stupně vydali do různých firem na předem domluvenou exkurzi za běžného provozu firmy. Děkujeme všem firmám, které nám tyto exkurze umožnily. Děkujeme koželužně Josef Strnad, spol. s r.o., výroba usní, Solnice, ČOV Solnice, Matrix a.s. Třebešov, BEDNAR FMT s.r.o. Dlouhá Ves, TESS CZ spol. s.r.o. Dlouhá Ves.

Ještě jedno ohlédnutí za oslavou 100 let

Publikováno - Zář 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Rádi bychom sdíleli ještě jednu reportáž z oslav 100 let budovy školy, tentokrát na stánkách Českého rozhlasu Hradec Králové.

Základní škola v Solnici na Rychnovsku oslavila své stoleté narozeniny příjezdem „tatíčka“ Masaryka | Hradec Králové (rozhlas.cz)

Sběr starého papíru

Publikováno - Zář 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Sběr starého papíru se uskuteční v prvním týdnu v říjnu 2021. Dne 5. října (úterý) bude přistaven kontejner na novinový papír. Dne 7. října (čtvrtek) bude kontejner určen pro kartony a směs papíru. Papír, prosím, vhazujte do kontejneru samostatně, každý žák nahlásí třídnímu učiteli donesené množství v kilogramech. Děkujeme