preloader

Přítomnost žáků 1.stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude umožněna výuka žáků 1. stupně po zajištění podmínek uvedených ve vyhlášce MŠMT (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/) – dokument k nahlédnutí

Potřebujeme zjistit zájem rodičů o výuku, oběd ve školní jídelně a pro žáky 1. až 3. ročníku případnou odpolední školní družinu (nemá souvislost s klasickou školní družinou, mohou všichni žáci 1.-3.ročníku).

Ranní družina nebude poskytována.

Základní nabídka školy je následující:

vchod šatnou vchod ze dvora vyučování pondělí – pátek oběd s doprovodem dle rozpisu družina
1A 2A 7:45 – 11:15 11:15 – 12:00 11:15 – 15:30
1B 3 sk. B 7:50 – 11:20 11:20 – 12:00 11:20 – 15:30
3 sk. A 2B 7:55 – 11:25 11:25 – 12:00 11:25 – 15:30
4A 5 sk. B 8:00 – 12:00 12:00 – 12:30  
5 sk. A 4B 8:05 – 12:05 12:05 – 12:35  

Dle počtu přihlášených žáků dojde k jejich rozřazení do skupin s max. počtem 15 žáků.

Výchozí bude stávající třídní kolektiv, při počtu nad 15 žáků dojde k losování, ze kterého se určí žáci, kteří dostanou jiného pedagoga (učitelé 2. stupně), u 3. a 5. třídy budou skupiny podle rozdělení Aj.

Stanovené skupiny jsou neměnné do konce školního roku včetně odpoledního zájmového vzdělávání žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci.

Žádáme vás o předběžnou informaci třídnímu učiteli do 15. 5.2020, abychom zjistili, zda bude nutné přistupovat v některých třídách k losování:

Jméno žáka Výuka ano – ne Oběd ano – ne Družina ano (do kolika hodin) – ne
       

Před nebo při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení:

seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (dokument ke stažení, je k dispozici i v kanceláři školy a je přiložen i k tomuto E-mailu)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím (o přítomnosti žáka ve škole rozhoduje zákonný zástupce).

Děkujeme za spolupráci a včasnou odpověď

V Solnici 7.5.2020                                                                       Mgr.Luboš Klapal

                                                                                                          ředitel školy

Comments are closed