preloader

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, ve kterém je doporučeno zápisy provádět bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

I. Koho se zápis týká
A. Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

B. Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

II. Termín:
od 1. do 30. dubna 2021

III. Místo zápisu:
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.
Uskuteční se pouze formální část zápisu, ve které zákonný zástupce požádá o přijetí nebo odložení povinné školní docházky. Zájemci si školu mohou kdykoli prohlédnout po předešlé domluvě na tel. 494 596 740 nebo E-mail: reditelna@zssolnice.cz

IV. Žádost o přijetí
A. Kde získat formulář k přijetí
a. Zákonný zástupce si může stáhnout formuláře na těchto odkazech Žádost zákonných zástupců o přijetíDoplňující údaje do školní matriky vytisknout a vyplnit
b. Zákonný zástupce si vyzvedne papírovou Žádost zákonných zástupců o přijetíDoplňující údaje do školní matriky v zadním vestibulu školy (je otevřený od 6.00 do 18.00)
c. Zákonný zástupce obdrží formuláře při osobním podání

B. Jak žádost o přijetí doručit škole
do datové schránky školy – ID ussmsjf
– E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditelna@zssolnice.cz.
– poštou na adresu školy: Základní škola Solnice, Dobrušská 81, 51701 Solnice
vhozením žádosti o přijetí do označené schránky školy u zadního vchodu
– osobní podání v ředitelně školy (potřebné dokumenty tu budou k dispozici)
– středa 21.4.2021 od 9.00 – 13.00
– čtvrtek 22.4.2021 od 12.00 – 16.00
v mimořádných případech lze domluvit individuální termín (tel. 494 596 740)

V. Žádost o odklad
Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu.
Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:
– jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
– druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Poznámka – k Žádosti o odklad je nutné podat i Žádost zákonných zástupců o přijetí

VI. Počet dětí, které je možno přijmout a kritéria přijetí
Zápis se týká dětí, které trvale bydlí v Solnici a Ještěticích (v případě cizince bydlící v Solnici nebo Ještěticích). Zapsat se mohou i děti z jiných obcí.
Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2021 a děti, které měly odklad školní docházky. Přijato bude maximálně 54 žáků podle níže uvedených kritérií:
– Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Solnici nebo Ještěticích, v případě cizince s místem pobytu v Solnici nebo Ještěticích.
– Překročí-li počet přihlášených dětí 54, budou žáci neuvedení v prvním bodě přijímáni na základě losování.

VII. Další informace pro uchazeče
a. O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska před školou) a na webových stránkách školy; a to pod registrační číslem, které Vám bylo přiděleno.
b. Registrační číslo je přiděleno:
– na místě – při osobním podání
– odesláním na emailovou adresu zákonného zástupce – uvedenou v Žádosti zákonných zástupců o přijetí
c. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 7. 5. 2021 v době od 8:00 do 15.00 hod ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Solnice v kanceláři školy.

VIII. Informace pro rodiče o tom, jak pomoci dítěti v jeho rozvoji než nastoupí do školy
Jak můžete pomoci svým dětem
Desatero pro rodiče

Vážení rodiče,
administrativy spojené se zápisem se neobávejte. Důležité je dát škole na vědomí svůj zájem o zapsání Vašeho dítěte do naší školy. Tím získáme vzájemné kontakty a zápis můžeme „doladit“ společně.

Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme v lepších časech.

Luboš Klapal, ředitel školy

Comments are closed